De uitdaging

Het eiland Griend is een begroeide zandplaat in de Waddenzee met een unieke flora en fauna. Het onbewoonde gebied is een paradijs voor duizenden watervogels en zeehonden. Griend wordt al decennia lang bedreigd door afkalving, zware erosie en geomorforlogische veranderingen. Zonder nieuwe kustbescherming dreigt het ‘wandelende eiland’ verzwolgen te worden in de stroming en de golven. Om vele vogelsoorten, zeehonden en insecten te redden is het eiland opnieuw verruigd en afgeplagd. Met behulp van schoon zand uit de Blauwe Slenk is een nieuwe zandmotor opgespoten. Voor kleine waterdieren zijn schelpenbanken aangebracht.

Onze bijdrage

Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft Walhout Civil gecontracteerd voor het opstellen van een contract, de tenderbegeleiding en technische advisering tijdens de uitvoering. Er werd nauw samengewerkt met Natuurmonumenten, baggeraannemer Boskalis en diverse stakeholders. Alle eisen van de opdrachtgever en belangen van stakeholders zijn tijdens het proces vertaald in een succesvolle contractering. Na een snelle en nauwkeurige uitvoering is het project opgeleverd aan Natuurmonumenten. Het eiland Griend is de komende jaren weer veilig en beschermd.

Een opsomming van onze activiteiten gedurende het project:

  • Stakeholderinventarisatie en klantgesprekken
  • Opstellen en voorbereiden klant- en systeemeisen (KES, SES)
  • Opstellen van vraagspecificaties contract (E&C-contract)
  • Opstellen integraal veiligheidsplan (IPV)
  • Toetsing en verificatie ontwerp zandmotor
  • Expert en beoordelaar in EMVI-commissie
  • Bouwvergadering en overleg op Griend
  • Technische advisering tijdens uitvoering
  • Technische toetsing opleverdossier

Building with Nature

Griend is onmisbaar voor het behalen van de Natura 2000-doelen van de Waddenzee. De know-how in het contract is daarom gebaseerd op praktische oplossingen volgens methode ‘Building with Nature’. Tijdens het proces is er gestreeft om de flora en fauna, ecologie en morfologie van het gebied continu te optimaliseren. De komende jaren zullen Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee de ontwikkeling van de natuur en de morfologische processen van Griend onderzoeken om zo meer te kunnen leren over de werking van de Waddenzee.

Publicaties