Masterplan havens en kanalen Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee

Projectfeiten

 • Opdrachtgever

  Gemeente Goeree-Overflakkee

 • Betrokken organisatie(s) Diverse stakeholders

 • Uitvoeringsperiode 2022

 • Project budget Vertrouwelijk

De uitdaging

De havengebieden van Goeree-Overflakkee kennen een rijke historie. Het eiland was ooit een verzameling van ingedijkte polders. Elke polder had een eigen haven die in open verbinding stond met de zee. Door het indijken van de polders moesten havenkanalen worden gegraven om de dorpen bereikbaar te kunnen houden. Eeuwenlang vormden de havens en kanalen de levensaders voor het eiland. De havens waren vol bedrijvigheid, met schepen, op- en overslag, scheepswerven en visserij. Veel activiteiten zijn in de loop van de tijd verdwenen. De havens worden nu vooral gebruikt door de recreatievaart. Sporadisch vinden nog bedrijfsactiviteiten plaats. De havens, kades en waterkeringen bevinden zich in slechte staat van onderhoud en zijn dringend toe aan renovatie.

Masterplan havens

Het Masterplan Havens Goeree-Overflakkee vormt een strategische blauwdruk voor de visie en ontwikkeling van de havens. Dit ambitieuze plan beoogt de gemeente niet alleen het versterken van de economische positie van de regio, maar ook het vergroten van de connectiviteit met omliggende gebieden en het behoud van het unieke cultuurhistorische karakter. Het masterplan heeft als doelstelling:

 1. Het versterken van een prettige leefomgeving voor inwoners en ondernemers
 2. Het versterken van de bereikbaarheid en bevaarbaarheid voor scheepvaart
 3. Het op orde brengen van havens, kades en waterbouwkundige constructies
 4. Het waarborgen van een goede waterkwaliteit

Onze werkzaamheden

Walhout Civil heeft in 2022 de aanbesteding gewonnen om het masterplan voor de havens uit te werken. De focus ligt op het ontwikkelen van een visie en perspectief voor de havens in Ooltgensplaat, Middelharnis, Den Bommel, Oude Tonge, Stad aan 't Haringvliet, Herkingen en de Galathese Haven. Tijdens een quickscan en inspectie door Walhout Civil zijn ook de havens in Stellendam, Dirksland, Sommelsdijk en Goedereede in kaart gebracht. In de masterplanstudie is de impact op het gebruik, cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, waterbeheer, milieu en de economische impact afgewogen. Aan het plan werkten meerdere externe deskundigen mee, waaronder een grafisch architect en een cultuurhistoricus. Het masterplan is definitief opgeleverd in december 2022.

Onze strategische werkzaamheden:

 • Verkennende studie bestaande situatie
 • Interviews, ontwerpatelier, expert meetings
 • Variantenstudies en trade-off matrixen revitalisering
 • Dialoogavonden en presentatie college B&W
 • Programmering en planboek toekomstvisie