Stabiliteitsonderzoek draaibruggen en bodems Kanaal Gent-Terneuzen

Nederland (2018)

Projectfeiten

 • Opdrachtgever

  F.L. Liebregts B.V.

 • Betrokken organisatie(s) Rijkswaterstaat Zee & Delta

 • Uitvoeringsperiode 2017 - 2018

 • Project budget > € 250.000

De uitdaging

De bruggen van Sluiskil (N62) en Sas van Gent (N683) op het Kanaal Gent-Terneuzen waren ooit de grootste draaibruggen van Europa. Ze zijn opgebouwd uit indrukwekkende stalen vakwerkconstructies en betonnen brugpijlers. De bodem rondom de brugfunderingen is de afgelopen jaren flink geërodeerd. Er zijn grote erosiekuilen ontstaan door stromingen en passerende vrachtschepen. Hierdoor kan de stabiliteit en standzekerheid van de brugpijlers en de remmingswerken in gevaar komen. Op basis van inspecties, surveys, onderzoeken en adviesrapportages van F.L. Liebregts BV en Walhout Civil neemt Rijkswaterstaat maatregelen om de erosiekuilen weer uit te vullen met stortsteen.

Copyright foto's: Ministerie I&W, Rijkswaterstaat & Walhout Civil

Onze werkzaamheden

Aannemersbedrijf F.L. Liebregts BV heeft Walhout Civil opdracht gegeven voor verschillende inspecties en metingen naar de huidige staat van de waterbodems rondom de draaibruggen. Liebregts voert het werk uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Tijdens de metingen zijn de ontgrondingskuilen en (zwevende) kabels en leidingen t.p.v. de hoofd- en nevenvaargeulen in kaart gebracht. Ingenieurs van Walhout Civil hebben vervolgens met behulp van analyses de bezwijk- en faalmechanismen van de op staal gefundeerde brugpijlers en remmingswerken vastgesteld. De complexiteit van het vraagstuk wordt verstrekt door het feit dat de brugconstructies in de jaren ‘60 zijn gebouwd. Een overzicht van de onderzoekswerkzaamheden:

 • Duikinspecties
 • Staaldiktemetingen
 • Side scan sonaropnames
 • Bathymetrische inpeilingen
 • Geotechnische boringen/sonderingen

Video van de geotechnisch onderzoeken en duikinspecties op het Kanaal Gent-Terneuzen

 

kanaal gent terneuzen walhout civil geotechnisch onderzoek

Urgentiebepaling brugpijlers, buffers en remmingswerken

Om het verband tussen de ontgrondingen en de deformaties van de draaibruggen inzichtelijk te maken, zijn door Walhout Civil verschillende ontgrondingsfases gemodelleerd in geotechnische FEA-software (PLAXIS). Onder meer is onderzocht in welke mate de diepte van de ontgrondingen kan leiden tot deformatie en het inwerkingtreden van faalmechanismen. Tevens zijn alle stalen buffers, damwanden en remmingswerken getoetst. Walhout Civil heeft samen met Liebregts een urgentiebepaling opgesteld waarin maatregelen zijn vastgesteld om de stabiliteit van de constructies te kunnen blijven waarborgen.

Kanaal Gent Terneuzen

Een overzicht van de werkzaamheden:

 • Geotechnische FEA-analyse brugpijlers
 • Geotechnische FEA-analyses damwanden en remmingswerken
 • Stabiliteitstoetsing oeverconstructies
 • Herwaardering en analyse standzekerheid constructies
 • Urgentiebepaling herstelmaatregelen

Enkele feiten over het Kanaal Gent-Terneuzen

 • Onderdeel van de hoofdtransportas Gent-Duitsland en in de toekomst van de Seine-Scheldeverbinding.
 • Ter plaatse van het kanaal liggen: de zeesluis van Terneuzen, de Sluiskiltunnel en de twee draaibruggen.
 • De draaibruggen hebben een overspanning van 150 tot 155 m en een breedte van 22 tot 26 m.
 • Het kanaal heeft een lengte van 16 km en een diepte van -13.0 tot -13.5 m t.o.v. het kanaalpeil.

Ontwerp en dimensionering duurzame bodembescherming

Walhout Civil heeft na de afronding van het onderzoek nieuwe bodembeschermingen ontworpen. Op basis van extreme hydraulische belastingen en nieuwe richtlijnen (m.b.t. toekomstige scheepvaart) zijn alle maatgevende stroomsnelheden en nieuwe steenbestortingen berekend. In het ontwerp is bepaald dat er breuksteen moet worden aangebracht in combinatie met moderne filterzakken. Ter plaatse van (zwevende) kabels en leidingen zijn maatwerkoplossingen gevonden, waaronder kabelbeschermingen en colloïdaal betonuitvullingen. Tot slot is een monitoringsstrategie opgesteld voor het beheer en onderhoud. Een opsomming van onze ontwerpwerkzaamheden:

 • Ontwerpvarianten bodembeschermingen
 • Uitvoeringsontwerp steenbestortingen, filterunits, etc.
 • ROV-inspecties (zwevende) kabels en leidingen
 • Monitoringsstrategie beheer en onderhoud

Artikelen en media

Video van de uitvoering op het Kanaal Gent-Terneuzen

Voor meer infomratie over duurzaam ontwerp van bagger-, kust-, en oeverwerken

Neem contact op met onze ingenieurs